Adatvédelem

 

Weboldalunkon történő látogatással kapcsolatos adatkezelés

Ha Ön, mint felhasználó az általunk, mint adatkezelő által fenntartott www.bestproduct.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) meglátogatja vagy a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, akkor az alábbiak szerint kezeljük az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenysége függvényében általunk megismert személyes adatait.

Adatkezelő

Az adatkezelő személye: Kövecses Péter

Elérhetősége: 9012 Győr, Vadvirág utca 17/A

Telefonszáma: +36704191068

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a honlapon történő információ kérés teljesítése, jogalapja az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és megjelenése a honlapon

A felhasználó információ kérés esetén megadja nevét, e-mail címét, és/vagy telefonszámát. Az adatokat a többi felhasználó nem látja, a honlapon nem jelenik meg. A megadott adatok törlését a rendszerből a honlapon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén kérhetik a felhasználók.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja harmadik személynek.

Az adatok felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat kizárólag a felhasználó tájékoztatása céljából használja fel.

Adatbiztonsági intézkedések

Vállalkozásunk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az általunk kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítjuk.

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Amikor Ön meglátogatja Honlapunkat, kisméretű szöveges fájlok úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerül(het)nek a számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget ad(hat)nak a honlap tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Az alábbi linken keresztül Ön megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de Ön olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapon keresztül pedig Ön további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

Ha Ön a sütik fogadását visszautasítja, úgy előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei vagy a honlap teljes egészében nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által megadott süti beállításokat bármikor módosíthatja.

Érintett jogai

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére vállalkozásunk rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Az Ön kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Vállalkozásunk az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében foglaltak alapján, az ott meghatározott esetekben az Ön kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az Ön adatait. Ha az általunk nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a megteszünk minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ha Ön ezt kéri, akkor az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel társaságunk korlátozottan kezeli a személyes adatait. Ha az adatkezelés az Ön kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban vállalkozásunk a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az Ön részére, illetve az Ön kérésére – ha az technikailag megvalósítható – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Ha az Ön személyes adatait vállalkozásunk jogos érdek alapján kezeli, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön jogosult bírósághoz fordulni. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ön jogosult vállalkozásunk tevékenységével kapcsolatban is bírósághoz fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben Ön dönthet arról, hogy a pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon a pert az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.